Aktualności - Srokowo

Zawiadomienie o sesji Rady Gminy Srokowo

18.07.2014
0 0 0 0
Srokowo

Uprzejmie zawiadamiam, że XLVI Sesja Rady Gminy Srokowo VI kadencji

została zwołana na 25 lipca 2014 r. (piątek) na godz. 14:00.
Rada Gminy obradować będzie w sali lustrzanej Gminnego Ośrodka Kultury w Srokowie.Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie XLVI sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przedstawienie porządku obrad – zgłaszanie wniosków w sprawie jego zmiany.

3. Przyjęcie protokołu z XLV sesji Rady Gminy z 27 czerwca 2014r.

4. Informacja Wójta Gminy o działalności w okresie międzysesyjnym.

5. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działalności w okresie międzysesyjnym.

6. Interpelacje i zapytania radnych.

7. Podjęcie uchwał w sprawach:

7.1. oddania w trwały zarząd nieruchomości zabudowanych, położonych w obrębie Srokowo przy ulicy Szkolnej 3,

7.2. oddania w trwały zarząd nieruchomości zabudowanych budynkami i boiskiem, położonych w obrębie Solanka,

7.3. zmiany uchwały Nr XIX/95/12 Rady Gminy Srokowo z dnia 27 kwietnia 2012r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze, zasad zwalniania od obowiązku realizacji tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli pedagogów i logopedów,

7.4. zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Srokowo na lata 2014 - 2019,

7.5. zmian w budżecie Gminy Srokowo na 2014r,

8. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

9. Wolne wnioski, informacje, oświadczenia.

10. Zamknięcie sesji.Przewodniczący Rady Gminy

Aleksander Kamiński