Aktualności - Srokowo

PROGRAM DOTACYJNY USUWANIA AZBESTU I WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST Z TERENU GMINY SROKOWO W ROKU 2014

14.03.2014
0 0 0 0
Srokowo

OGŁOSZENIE

Wójt Gminy Srokowo

informuje o przystąpieniu do

PROGRAMU DOTACYJNEGO USUWANIA AZBESTU I WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST Z TERENU GMINY SROKOWO W ROKU 2014


 


Dofinansowaniu podlegają obiekty, których właścicielami są jednostki samorządu terytorialnego i Skarb Państwa, osoby fizyczne, rolnicy, kościoły i związki wyznaniowe, stowarzyszenia, spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe, rodzinne ogrody działkowe (PZD), jednostki sektora finansów publicznych, będące gminnymi lub powiatowymi osobami prawnymi.Dofinansowaniu w formie dotacji (do 85% kosztów zadania) podlegają następujące typy projektów:

1. demontaż i zabezpieczenie pokrycia dachowego lub innych wyrobów zawierających azbest,

2. transport odpadu niebezpiecznego z miejsca rozbiórki do miejsca unieszkodliwienia,

3. unieszkodliwienie poprzez składowanie odpadu niebezpiecznego na składowisku.
Pozostałe 15% kosztów zadania pokrywa wnioskodawca!

Formularz wniosku o zakwalifikowanie do Programu Dotacyjnego dostępny jest w Urzędzie Gminy Srokowo (pok. nr 10) lub na stronie internetowej www.srokowo.iaw.pl.Kompletny wniosek należy złożyć w sekretariacie Urzędu Gminy Srokowo, ul. Plac Rynkowy 1, 11-420 Srokowo w nieprzekraczalnym terminie do dnia 24 marca 2014 r.Dofinansowaniu nie podlega nowe pokrycie dachowe !
Dofinansowanie uzależnione będzie od otrzymanej przez Urząd Gminy Srokowo dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie. Wykonawcą zadania obejmującego powyższe prace na terenie całej gminy będzie jedna firma wybrana przez tut. Urząd w trybie aktualnie obowiązujących przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.Szczegółowe informacje o zasadach dofinansowania można uzyskać w Urzędzie Gminy Srokowo (pokój nr 10), na stronie internetowej www.srokowo.iaw.pl lub telefonicznie pod nr tel. 89 7544524.Wójt Gminy Srokowo

/-/ Franciszek AndruszkiewiczZarządzenie Wójta Gminy Srokowo Nr 20/14 z dnia 14.03.2014r. w sprawie przyjęcia „Regulaminu realizacji Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Srokowo”.


Regulamin realizacji Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Srokowo.


WNIOSEK o zakwalifikowanie do Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Srokowo.